شرکت جنوب تدارک کیش در دو فاز یک و دو (400 هکتاری و 600 هکتاری) احداث مجتمع پرورش میگوی حسینه را آغاز کرد.  محدوده 400 هکتاری شامل 4 مزرعه 75 هکتاری و 2 مزرعه 50 هکتاری با 76 استخر 3/44 هکتاری میباشد. طراحی فاز 2 نیز توسط مهندسین مشاور پی آب نوین به اتمام رسیده است.